برای بستن ESC را فشار دهید

حال ما خوب نیست :(

به یاد دارم که زمانی یک سریال را شروع می کردم و تا انتهایش بقیه زندگی برایم اهمیتی نداشت. زمانی غرق در متن و مفهوم یک کتاب بودم به طوری که زمان به پایان رسیدنش را نمی فهمیدم و تا مدت ها بعدش هم روی کتاب فکر می کردم . بازی ها برایم هیجان واقعیت را داشت و در داستان…

ادامه خواندن