برای بستن ESC را فشار دهید

نامه ای به یک دوست

نامه ای به یک دوست  در طول ده ماه گذشته با عادل یکی از دوستان دبیرستانم مکالماتی مبنی بر عدالت آموزشی و لیبرالیسم و طبقه فقیر و ثروتمند و بحث هایی از این قبیل داشته ام . در آخرین مکالمه که شاید پس از ساعت ها حرف و گفت و گو به سر انجام رسید قرار شد که دیگر با…

ادامه خواندن