شما اینجا هستید   |

    : درباره من

درباره من


من محمد مهدی ناظمی هستم

 

در این وبلاگ با هدفی که یک بزرگی میگفت مینویسم.آن بزرگ میگفت:

نوشتن برای ماندگار کردن نیست ما مینویسیم تا فراموش کنیم.

در مقاطعی از زندگی ام نیاز دارم که بنویسم تا به قول همان عزیز فراموش کنم تا آرام تر شوم.

من در اینجا به دو دلیل می نویسم تا مادامی که هنوز در باور ها و اهدافم یکی از این دو دلیل پا برجا باشد نوشتن را ادامه می دهم.

  • تا فراموش کنم
  • تا چیزی باشد که شاید روزی کسی بخواند.(همانگونه که خودم در هنگام ناراحتی میروم و می خوانم.)

 

به اشتراک بگذارید : | | |